موسسان

توضیح کوتاه

امیر احسانی جم

امیر احسانی جم

بنیانگذار

کارشناس نرم افزار دانشگاه صنعتی شاهرود، پنج سال سابقه در تبلیغات و فروش.