موسسان

توضیح کوتاه

حمیده نوری

حمیده نوری

بنیان گذار, مدیر اجرایی

ُنه سال سابقه در توسعهی سخت افزار در شرکت ارتباطات پیشرفته بسامد، یک سال سابقه در توسعهی نرمافزار بهصورت آزاد.