موسسان

توضیح کوتاه

سهیل خان محمدی

سهیل خان محمدی

بنیان گذار، مدیر عامل

کارشـناس فنآوری اط عات از دانشگاه آزاد قزوین، دو سـال سـابقه در توسعه دهی افزونههای موبایل