موسسان

توضیح کوتاه

مهدی کاظمی

مهدی کاظمی

بنیان‌گذار، مدیر اجرایی

فارغ التحصیل علوم کامپیوتر از دانشگاه امیرکبیر، شش سال تجربه برنامهنویسی و حل مسألهی فنآورانه.