موسسان

توضیح کوتاه

مهرشاد موسی‌خانی

مهرشاد موسی‌خانی

بنیان‌گزار، مدیر عامل

مهندس نرمافزار، چهار سال سابقه در برنامهنویسی به زبان PHP.