موسسان

توضیح کوتاه

پیام یوسفی

پیام یوسفی

بنیان گذار, مدیر فنی

هفت سال سابقه در توسعه نرمافزار در شرکت ارتباطات پیشرفته بسامد، دو سال سابقه در توسعهی نرمافزار بهصورت آزاد.