موسسان

توضیح کوتاه

کاظم کشاورز

کاظم کشاورز

بنیان گذار

او توسعه دهنده و نویسنده چند Opensource JS libraries و نویسنده backbone marionette.