مربیان ما

امیرمیثم گیاهی

موسس و بنیانگذار گروه آروند

میثم موسس و مدیزعامل شرکت Arvand, که برترین شرکتی ایرانی که در سطح کل کشور خدمات گارانتی و ضمانت انجام می دهد. دانش عمیق ایشان در خدمات طراحی, فروش و مذاکرات بسیاری از کارآفرینانی که شرکت نوپا خود را می سازند کمک کرده است.