مربیان ما

فربد صادقیان

Anetwork

یکی از موسسین و مدیر آژانس در Anetwork مدیر عامل NOXEL GROUP  و  نماینده منطقه در  W3C