سجاد بهجتی

FANAP , Jamejam Newspaper

من نویسنده نیستم ولی وقتی بر خوانندگان تاثیر می گذارد دوست دارم. به زبانی دیگر من یک کپی ریتر هستم. من معتقدم که کپی رایتینگ فرق بین”Good bye” یا “Good Buy” را مشخص می کند. در واقع منظورم این است که مشتریان یا خداحافظی می کنند یا کلماتتان را می خرند.