آغاز جلسات تیمی برای آواکمپ ۲

02/12/2017

جلسات تیمی آواکمپ ۲ در حال برگزاری است.

جلسات تیمی آواکمپ جلساتی هستند که از هفته سوم دوره پیش شتابدهی شروع شده و تا پایان هفته ششم ادامه دارد. در جلسات تیمی، هر بار چهار تیم در آواکمپ دورهم جمع شده و با یکدیگر صحبت می کنند. این جلسات فرصت مناسبی است تا تیم‌ها از هم بازخورد گرفته و از تجربیات یکدیگر استفاده کنند.

جلسات حالت چرخشی داشته و تیم‌ها هر هفته با گروه جدید در جلسات شرکت خواهند کرد. این جلسات از طرف مدیر برنامه به همراه کارآفرینان یکی از تیم های خروجی از چرخه  های پیشین آواتک برگزار می شوند.

همراهی کارآفرینان تیم های خروجی از آواتک با هدف انتقال تجربیات است. انتقال تجربیات از کسانی که پیش از این در دوره‌های آواتک شرکت کرده‌اند و می توانند این تجربیات شخصی را در اختیار تیم‌ها قرار دهند.

در جلسات تیمی، علاوه بر تیم‌ها، کارآفرین باتجربه حاضر در جلسه به همراه مدیر برنامه نیز به تیم‌ها بازخورد می‌دهد. هدف از برگزاری این جلسات ایجاد یک فضای برین استورمینگ (طوفان ذهنی) جمعی است. در عین حال افراد در این جلسات مآخذ مختلفی را از کتاب گرفته و مقاله به همدیگر معرفی می‌کنند. تیم‌ها همچنین در مورد تجربیات مشابه خود به یکدیگر پیشنهاد داده و شیوه کار ارائه می دهند.

جلسات در عین حال فرصت خوبی در راستای شبکه سازی برای تیم هاست. از مزایای گسترش جلسات تیمی گسترش جامعه استارتاپی، ایجاد هم بستگی بین تیم‌ها و آموزش نحوه همکاری است.

نظرات0