بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

ابراهیم اسکندری‌پور

ابراهیم اسکندری‌پور

بنیان‌گذار، توسعه‌دهنده‌ی بازار

کارشناس برنامهریزی شهری، کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دکترای مدیریت رسانه، شش سال سابقه در تحقیقات بازار، بازاریابی و مدیریت رسانه های اجتماعی، دارای سابقه در توسعهی کسبوکارهای نوپا.