بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

احمدرضا صدیقی

احمدرضا صدیقی

بنیان‌گذار/ مدیر فنی پروژه

مدیریت پروژههای بزرگ نرمافزاریکشور، بیش از بیست سال سابقهیکار مرتبط.