بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

احسان احمدی قراچه

احسان احمدی قراچه

احسان احمدی قراچه

کارشناس و کارشناس ارشد مهندسی صنایع، پنج سال سابقه در توسعه نقشهای فنی از فرانتاند تا بکاند، سابقه در توسعه افزونهی موبایل، بنیانگذار استارتآپ بینالمللی سیرکلوسکوپ.