بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

حسن نجفی

حسن نجفی

بنیانگذار

کارشناس آیتی، کارشناس نرمافزار دانشگاه صنعتی شاهرود، پنج سال سابقه در بازاریابی، برندینگ و مدیریت کسبوکار.