بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

سهیل خان محمدی

سهیل خان محمدی

بنیان گذار، مدیر عامل

کارشـناس فنآوری اط عات از دانشگاه آزاد قزوین، دو سـال سـابقه در توسعه دهی افزونههای موبایل