بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

علی شکری

علی شکری

بنیانگذار

کارشناس نرمافزار دانشگاه صنعتی شاهرود، چهار سال سابقه در طراحی مدار و محصو ت الکترونیکی،ساخت سه محصول در حوزهی اینترنت اشیا.