بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

فرزاد حقیقت

فرزاد حقیقت

بنیان گذار، مدیر فنی، مدیر توسعه ی کسب کار

کارشناسی فنآوری اط عات و کارشناسی ارشد شبکههایکامپیوتری، یازده سال سابقه در معماری سیستمها و سرپرستی تیم تولید نرمافراز در شرکتهای بانکی و خودروسازی.