بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

وحید کریمانه

وحید کریمانه

بنیان گذار، مدیر عامل

هفت سال سابقه در توسعه ی نرمافزار و تجربهی راهاندازیکسب وکارهای نوپا.