بنیانگذاران

با بنیانگذاران استارتاپ‌های آواتک آشنا شوید

پیام یوسفی

پیام یوسفی

بنیان گذار, مدیر فنی

هفت سال سابقه در توسعه نرمافزار در شرکت ارتباطات پیشرفته بسامد، دو سال سابقه در توسعهی نرمافزار بهصورت آزاد.