مربیان ما

آرمان نوری

آرمان دارای تجربه بین المللی در مديريت عملیات، مدريت زنجیره تامین و مدريت لاجستيكاست. او همچنین دارای مدرک MBA از دانشگاه بیرمنگام است و در حال حاضر به عنوان مدیر ارشد زنجیره تامین در Danone Dairy کار می کند.

مربیان مرتبط