مربیان ما

بابک کیا

Boston University

عضو هیئت علمی دانشگاه مهندسی بوستون (BU)، تمرکز بر نحوه ارتباط آموزش و پرورش با نو آوری و فناوری. هنگامی که او تدریس نمی کند،  به شرکت های نوپا درزینه تکنولوژی توصیه هایی درباره توسعه و استراتژی محصولشان می کند و همچنین نقش مربی و آموزش دهنده در تعدادی از شتاب دهنده های جهانی مانند MassChallenge و Techstars را داراست.