مربیان ما

فلوریان ژوردا

Box

اولین مهندسی که در Box استخدام شد, خدمات ابری در مدیریت و همکاری محتوای موسسات بازرگانی. در 8 سال گذشته در آنجا کار کرده, او نوپاهایی را از 7 تا 1300 کارمند از رشد تا حضور در عموم را دیده است. به عنوان مدیر آرشیتکت, او در تولید بسیاری از محصول های استراتژیک و باکسهای محلل که بیش ترین مشکلات تکنیکال مهم بوده اند. او نقش مهمی را در توضیح و حفظ فرهنگ فوق العاده  شرکت در دوران رشد عظیمش داشته است.