مربیان ما

میثاق شاکری

مربی/ سرمایه گذار

کارآفرین وب ومدیر ارشد فنی. من دو استارت آپ  را در فرانسه و در کانادا تاسیس کردم. امروزه من با شرکت های نوپا به عنوان یک مربی و سرمایه گذار کار می کنم.همچنین من به شرکت های بزرگ در رابطه با تغییر به سمت دیجیتالی شدن کمک می کنم.