مربیان ما

پویا عظیمی

MobiLab Solutions GmbH

موسس MobiLab Solutions GmbH یک شرکت پرداخت موبایل – Closed two successful equity financing rounds with fortune 30 companies – موسس ilert UG یک ابلاغیه هوشمند – درشتابدهنده German Silicon Valley نیزمشارکت داشته است – برنده جایزه German IKT-Innovativ.