مدرسه های کارآفرینی با رویکرد استارتاپ و دوره های کوتاه مدت