این هفته در آواتک چه گذشت؟ #15

04/25/2015

 

در آواتک چه خبر؟

تیم های دوره اول در حال خارج شدن از شتابدهنده هستند و ما در آواتک  در حال آماده شدن برای پذیرش تیم های دوره دوم هستیم. کمتر از 2 هفته تا شروع دوره دوم باقی است.

 

از تیم های دوره اول آواتک چه خبر؟

رویدادهای عمومی مهمی که در این هفته  خواهیم داشت:

[metaslider id=579]

نظرات0